Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

obchodní společnosti FHB17 s.r.o.

se sídlem Termesivy 41, Havlíčkův Brod 580 01

identifikační číslo: 06426531

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 281953

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.chytry-nakup.com/

 

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti FHB17 s.r.o., se sídlem Termesivy 41, Havlíčkův Brod 580 01, identifikační číslo: 06426531, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 281953 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.chytry-nakup.com/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrzuji objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. CZK - 2201754844/2010 , vedený u společnosti FHB17 s.r.o., (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Variabilním symbolem je myšleno číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu v elektronické podobě na adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího: Tomáš Fnouček, Termesivy 41, Havlíčkův Brod 58001.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

B. – Zprostředkování prodeje věcí – „ZBOŽÍ"

Základní ustanovení

1.1.       Tato část obchodních podmínek se vztahuje na zboží nabízené v sekci „ZBOŽÍ" nebo se skladovou dostupností "SKLADEM U DODAVATELE". Online portál umístěný na stránkách https://www.chytry-nakup.com/v sekci „ZBOŽÍ" slouží pro zprostředkování nákupu věcí jeho uživatelům - Kupujícím.

1.2.       Společnost FHB17 s.r.o. jako provozovatel portálu chytry-nakup.com, zajišťuje Kupujícím prostřednictvím portálu chytry-nakup.com zprostředkování nákupu prezentovaného zboží v sekci „ZBOŽÍ" nebo se skladovou dostupností "SKLADEM U DODAVATELE" od třetích osob se sídlem mimo území České republiky, zejména pak z Číny (dále jen Prodávající), a to formou uzavření příkazní smlouvy s Provozovatelem za účelem obstarání nákupu zboží od Prodávajících.

1.3.       Provozovatel na základě objednávky zajišťuje celý proces komunikace s Prodávajícím od objednávky zboží, jeho zaplacení a dodání zboží na adresu uvedenou Kupujícím. Snahou Provozovatele je v případě zprostředkování nákupu prostřednictvím portálu info%z%chytry-nakup.com

1.4.        zajistit uživatelům jako Kupujícím postavení stejné jako při nákupu od českého podnikatele, ať už v oblasti práv z vadného plnění či ochrany práv spotřebitele, jak je uvedeno dále v těchto Podmínkách použití.

1.5.       Tato část obchodních podmínek upravuje vztahy mezi smluvními stranami, kde na jedné straně vystupuje jako Příkazník společnost FHB17 s.r.o. (Provozovatel) a na straně druhé je uživatel portálu chytry-nakup.com jako Příkazce, kterému provozovatel zprostředkovává nákup zboží od Prodávajících (§ 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Příkazce bude pro jednodušší orientaci v těchto Podmínkách použití označován též jako Kupující, neboť Provozovatel se kromě povinností uložených mu zákonem při zprostředkování nákupu zboží snaží, aby měl Příkazce v oblasti jeho dalších práv, zejména pak v oblasti práv z vadného plnění, obdobné postavení jako v případě uzavíraní kupní smlouvy. Kupující může být spotřebitel nebo podnikatel.

1.6.       Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností FHB17 s.r.o.

1.7.       Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

  1. Příkazní smlouva

2.1. Je-li Kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření příkazní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží Provozovatelem na stránky portálu chytry-nakup.com v sekci „ZBOŽÍ" nebo se skladovou dostupností "SKLADEM U DODAVATELE", příkazní smlouva vzniká na základě odeslání objednávky Kupujícím a přijetím této objednávky Provozovatelem. Přijetí objednávky Provozovatel neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny zboží) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

2.2. Není-li Kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží Kupujícím a samotná příkazní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Provozovatele Kupujícímu s tímto jeho návrhem.

2.3. Uzavřením příkazní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami použití, včetně Reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Na tyto Podmínky použití a Reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2.4. Uzavřením příkazní smlouvy se Provozovatel jako příkazník zavazuje, že pro Kupujícího jako příkazce obstará jeho jménem a na jeho účet koupi vybraného zboží, a Kupující se zavazuje, že za to Provozovateli zaplatí ujednanou odměnu, a to dle podmínek stanovených dále.

2.5. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část na základě dohody s Kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena uváděná Prodávajícím. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku ceny zboží, je Provozovatel povinen mu celou tuto částku převést zpět na jeho účet.

2.6. Nabytí účinnosti příkazní smlouvy je vázáno na splnění odkládací podmínky, kterou je úhrada ceny zboží včetně nákladů na dopravu.

4. Objednávka zboží – uzavření příkazní smlouvy

4.1. Portál chytry-nakup.com v sekci „ZBOŽÍ" nebo se skladovou dostupností "SKLADEM U DODAVATELE" obsahuje seznam zboží, u kterého Provozovatel zajišťuje pro Kupující nákup od Prodávajících.

4.2. Nabídka prodeje zboží a cena tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou na portálu chytry-nakup.com zobrazovány. Veškeré nabídky na zprostředkování koupě zboží umístěné na portálu chytry-nakup.com v sekci „ZBOŽÍ" nebo se skladovou dostupností "SKLADEM U DODAVATELE" jsou nezávazné a Provozovatel není povinen uzavřít Příkazní smlouvu ohledně takového zboží.

4.3. Portál chytry-nakup.com obsahuje kromě ceny také informace o nákladech spojených s dodáním zboží Kupujícímu, které nejsou zahrnuty v ceně zboží. V případě objednávky více druhů zboží je možné, že bude zboží dodáváno od různých Prodávajících, a budou tedy náklady na dopravu účtovány u každého druhu zboží zvlášť.

4.4. Pro objednání zprostředkování nákupu zboží vyplní Kupující objednávkový formulář (dále jen objednávka) na portálu chytry-nakup.com. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží, přičemž toto zboží "vloží" Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu,

- fakturační a doručovací adrese Kupujícího

- způsobu úhrady ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží

4.5. Před zasláním objednávky Provozovateli je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Provozovateli kliknutím na ikonu/odkaz "ODESLAT". Údaje uvedené v objednávce jsou Provozovatelem považovány za správné. Za správnost údajů uvedených v objednávce, zejména adresy doručení, zodpovídá Kupující. V případě uvedení chybných či nepřesných údajů v objednávce znemožňujících doručení objednaného zboží je Provozovatel oprávněn požadovat po Kupujícím náklady spojené s vrácením zboží odesílateli (Prodávajícímu). Vzhledem k tomu, že odesílatelem je zahraniční osoba, mohou tyto náklady dosahovat i převyšovat výši celkové kupní Ceny zboží uvedené dále v těchto Podmínkách.

4.6. Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.7. Kupující bere na vědomí, že Provozovatel není povinen uzavřít Příkazní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily uzavřenou smlouvu (včetně obchodních podmínek).

5. Dodací podmínky

5.1. Vzhledem k tomu, že zboží je dodáváno výhradně zahraničními Prodávajícími, je dodání možné pouze prostřednictvím přepravní služby v rámci České republiky, do zahraničí není přeprava možná. Kupující si již v rámci objednávky vybírá přepravní službu, jejíž cena se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Osobní odběr není možný.

5.2. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

5.3. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info%z%chytry-nakup.com, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou Provozovateli, který pak řeší poškození zásilky z Prodávajícím a s přepravcem. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

5.4. Předpokládané doby dodání jsou uvedené u každého nabízeného zboží, tato doba se pohybuje mezi 25 - 60 dny. Provozovatel negarantuje dodání zboží v uvedených lhůtách, neboť termín odeslání zboží závisí na konkrétním Prodávajícím. Zásilka je považována za ztracenou, pokud neproběhl pokus o doručení na doručovací adresu uvedenou v objednávce a doba od posledního zaznamenaného pohybu překročila 60 dní. V takovém případě má Kupující možnost žádat opětovné zaslání zboží či vrácení zaplacené částky. Zásilka je považována za doručenou, pokud od jejího odeslání uběhlo 60 dní a více a Kupující Provozovatele neinformoval o opaku.

6. Cena zboží a platební podmínky

6.1. U každého jednotlivého zboží je uvedena jeho celková „Cena zboží", která již zahrnuje jak samotnou kupní cenu zboží stanovenou Prodávajícím, tak i odměnu Provozovatele za zprostředkování nákupu. Cena zboží nezahrnuje náklady na dodání zboží, které jsou počítány zvlášť. V případě, že je u produktu uvedena „DOPRAVA ZDARMA", Cena zboží je konečná. Dále je možné, že při doručení zboží bude dodatečně účtováno clo či DPH. Pokud bude Kupující povinen při převzetí zboží od přepravce hradit další náklady spojené s celním řízením a doměřeným clem či DPH, budou mu tyto náklady dodatečně uhrazeny Provozovatelem.

6.2. Vzhledem ke způsobu doručování zboží, které je odesíláno Prodávajícím a nikoli Provozovatelem, lze Cenu zboží (včetně odměny provozovatele) a případné náklady spojené s dodáním zboží hradit pouze předem, a to následujícími dvěma způsoby:

a) platba předem bankovním převodem na účet Prodávajícího č. 2201754844/2010, vedený u společnosti Československá obchodní banka a.s..

Zboží nelze zasílat na dobírku. Platbu složenkou nepřijímáme.

 

6.3. Společně s Cenou zboží je Kupující povinen zaplatit Provozovateli také náklady na dodání zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Cenou zboží i náklady spojené s dodáním zboží.

6.4. V případě bezhotovostní platby je Cena zboží splatná do 2 dnů od uzavření Příkazní smlouvy. Kupující je povinen uhradit Cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který bude uveden v instrukcích provozovatele. Závazek Kupujícího uhradit Cenu zboží je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet provozovatele. Provozovatel nenese odpovědnost za zpoždění v dohledání platby a zpracování objednávky způsobené uvedením chybného nebo absencí variabilního symbolu platby.

7. Možnost odstoupení od smlouvy Kupujícím - spotřebitelem

7.1. Provozovatel v rámci zkvalitnění služeb pro Kupující (spotřebitele) garantuje aplikaci § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, tedy možnost Kupujícího bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí dodaného zboží, pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetu).

7.2. V případě, že má Kupující v úmyslu odstoupit od kupní smlouvy a vrátit zakoupené zboží, postačí, pokud odstoupí odstoupení od kupní smlouvy zašle Provozovateli. Doručení odstoupení od smlouvy provozovateli má stejné účinky jako doručení Prodávajícímu. Odstoupení musí být provozovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Provozovatel již sám zajišťuje odstoupení od Kupní smlouvy vůči Prodávajícímu.

7.3. V případě, že si Kupující přeje odstoupit od smlouvy, ve lhůtě 30 dnů kontaktuje Provozovatele a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky a data objednávky a čísla účtu pro vrácení peněz (peníze je možné ve výjimečných případech vrátit též v hotovosti v sídle provozovatele). Odstoupení od příkazní smlouvy může Kupující zasílat na adresu Termesivy 41, 580 01 Havlíčkův Brod či na adresu elektronické pošty Provozovatele info%z%chytry-nakup.com.

V případě, že Kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí Provozovatel peněžní prostředky přijaté od Kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží) do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Provozovatel od Kupujícího přijal, pokud se s Kupujícím nedohodnou jinak, a pokud je to možné. Provozovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. V případě odstoupení od smlouvy je Kupující povinen zaslat Provozovateli zakoupené zboží na adresu jeho sídla. Zaslání zboží Provozovateli provádí Kupující na své vlastní náklady.  Provozovatel je v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím oprávněn po Kupujícím požadovat náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu, zejména nese-li zboží zjevné známky používání či byl poškozen originální obal. Do doby, než bude Provozovateli doručeno zakoupené zboží, není povinen vracet Kupujícímu peněžní prostředky. Vrácení zakoupeného zboží Prodávajícímu zajišťuje Provozovatel na vlastní náklady. 

C. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

1.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

1.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 

1.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

1.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

1.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

1.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

1.7. Nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku lze uplatňovat u Dodavatele, nikoliv Poskytovatele.

1.8. České návody nejsou standardně dodávány s výrobky, neboť Dodavatelé sídlí v Číně, Hong Kongu či Singapuru.  Pokud návod k dispozici není, Poskytovatel se zavazuje poskytnout Kupujícímu takové rady prostřednictvím zákaznického servisu, aby mohl výrobek bez problémů používat.

 

D. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

1.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info%z%chytry-nakup.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

1.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

1.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

1.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

E. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

1.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

1.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

F. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

1.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

G. DORUČOVÁNÍ

1.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

H. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

1.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

1.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

1.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Termesivy 41, Havlíčkův Brod 58001, adresa elektronické pošty info%z%chytry-nakup.com, telefon 601 142 636

V Havlíčkově Brodě dne 23.7.2018

Hlídat dostupnost